Sahhalini konnatatar / Sahhalini pargitatar / Sahhalini kirburohi (Fallopia sachalinensis)